Ekonomika

28.4.2023

Národní hospodářství

Souhrn hospodářských činností zaměřujících se na získávání a zpracovávání zdrojů a produkci statků a služeb na území daného státu. Subjekty národního hospodářství jsou podniky, domácnosti a stát.

dílna
 
Státní orgány

 • Parlamentzákonodárná moc, dvě komory; senát a poslanecká sněmovna
 • Vláda – výkonná moc, ministři návrh zákonů, v čele premiér
 • Krajské úřady – zabývají se místní správou, v čele hejtman
 • Česká národní banka –emisní; pouští peníze do oběhu, zabývá se regulací měnového vývoje, dohlíží na ostatní banky

 
Změny po roce 1989
Přechod z centrálně plánované ekonomie na tržní hospodářství. Vznik konkurence. Přechod ze státního na soukromé vlastnictví cestou malé a velké privatizace. Cenová liberalizace. Změny v legislativě. Vznik nových daní, podniků a rozdělení větších na menší. Vstup zahraničního kapitálu do tuzemských podniků

Struktura národního hospodářství

 1. Sektorová struktura– rozdělení na sektory

(Sektor= sdružuje odvětví podle příbuznosti)

 1. Primární– prvovýroba, čerpání surovin z přírody, zemědělství, rybolov, těžba
 2. Sekundární – druhovýroba, zpracovávání surovin, potravinářský, stavební, energetika, kožedělný
 3. Terciální – sféra služeb, ekonomické a sociální
 4. Kvartální– věda a výzkum, výzkumná pracoviště, Česká akademie věd, vysoké školy, vývojová pracoviště

 

 1. Odvětvová struktura– rozdělení na odvětví

(Odvětví= shromažďuje podniky podle příbuznosti, vstupů, hl. činnosti a výstupů)

 1. Zemědělství – zahrnuje rostlinnou a živočišnou výrobu, ovlivněno sezónností a klimatem, hlavním kapitálem půda, hlavním ukazatelem hrubá zemědělská produkce
 2. Lesní hospodářství – činnosti pěstební (sázení stromů, krmení zvěře), těžební

kalkulačka
Druhy lesů

 1. Podle vlastnictví – státní, měst a obcí, soukromé
 2. Podle účelu – hospodářské, ochranné, zvláštního určení
 3. Průmysl a energetika – zahrnuje dobývání nerostných surovin, zpracovatelský průmysl, rozvoj a výroba vody, plynu a elektrické energie
 4. Stavebnictví  – výstupem jsou stavební práce konané podle dodavatelských smluv – nová výstavba, rekonstrukce, modernizace, opravy a údržba, demolice
 5. Doprava – podle předmětu dopravy: nákladní a osobní, podle prostředí a cesty: silniční, železniční, vodní, letadla, nekonvenční (metro, lanovky), potrubní